วิธีการออกแบบท่อลม ตอน1แบบเปิดตารางคำนวณ

 การคำนวณออกแบบท่อลม หาขนาดท่อลม ในเชิงวิศวกรรมที่ใช้อยู่จะมีวิธีคำนวณท่อลม อยู่ 3 วิธีดังนี้ครับ

1. Velocity Reduction Method เป็นการออกแบบ โดยเลือกความเร็วเริ่มต้นก่อนที่ Fan Discharge แล้วลดความเร็วลมลงไปขณะที่ท่อลมได้ส่งลม ออกไปยังหัวจ่ายจุดต่างๆ โดยควรกำหนดความเร็วลมที่จุดแรกตามค่าแนะนำ

 *2. Equal Friction Method วิธีนี้เป็นการกำหนดให้มีค่าfriction lossต่อความยาวเท่ากันตลอดทั้งระบบ เป็นวิธีที่ได้รับความนิยมกว่าแบบแรกออกแบบได้ทั้งท่อลมส่ง ท่อลมกลับ ท่ออากาศเติมfresh air ทำโดยเลือกความเร็วลมเริ่มต้นในท่อหลักซึ่งอยู่ ใกล้พัดลมมากที่สุด โดยเปิดค่าที่เหมาะสมจากตารางแนะนำ นำค่าความเร็วลมเริ่มแรกและปริมาณ ลม ไปคำนวณหาค่า Friction Rate แล้วนำค่าไปใช้ทั้งระบบ

 

3. Static Regain Method เหมาะกับท่อลม ความเร็วสูง (สูงกว่า 2000 fpm) หลักการง่ายๆ คือ เลือก ขนาดท่อลมให้ได้ Regain อันเนื่องมาจากการลดความเร็วลม ลง ณ แต่ละส่วนที่มีการแยกของท่อลม หักล้างพอดีกับ Friction Loss ที่จะเกิดในท่อลมส่วนถัดมา ดังนั้น Static Pressure จึงคงเท่าเดิมกับก่อนที่มีการแยกท่อ วิธีการทำจะทำ ได้โดยเลือกความเร็วเริ่มต้นแรกที่ พัดลม จากนั้นเลือกขนาดท่อลม แรก สำหรับขนาดท่อลมส่วนที่เหลือทำโดยใช้แผนภูมิ L/Q Ratio และแผนภูมิ Low Velocity Static regain

*สำหรับวิธีที่ได้รับความนิยมจะเป็นวิธีที่2 เรามาลองดูตัวอย่างวิธีที่2พร้อมอธิบายไปเลยครับเพื่อทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้นมาดูโจทย์กัน

ให้ออกแบบท่อลม ออกหัวจ่าย16จุดสำหรับพื้นที่โรงงานแห่งหนึ่ง ต้องการลมจ่ายแต่ละจุดเท่ากับ700cfm ปริมาณลมออกจากเครื่องรวม11,200cfm(16x700cfm)ให้คำนวณหา

1. Initial Duct Vel., area, size และ friction rate ในสวนของทอลมจากพัดลม ถึงทอแยกที่ 1

2. ขนาดของทอลมที่เหลือ

3. Total Equivalent Length ของทอลมที่มี resistance มากที่สุด

4. Total Static Pressure Require ของพัดลม

ข้อ1 ขั้นตอนแรก เลือกความเร็วลมเริ่มต้นของท่อหลักก่อน มาดูตารางแนะนำค่าความเร็วลมหน่วยเป็น FPMก่อน เลือกเป็น Main Ducts Industrial areas 1,800 fpm เป็นคำตอบแรกของข้อ1 โดยมีขนาด=11,200ft3/minหารด้วย 1800 ft/min =6.22ft2เป็นคำตอบที่2ของข้อ1 จะหาขนาดต้องแปลงเป็นท่อกลมCircular Equivalent Diameter ก่อนจากสูตร rootของarea(ft2)x4/pi =rootของ6.22x4/3.413=rootของ16.97เท่ากับ 2.814ftหรือ 33.7inch นำไปเทียบค่ากับ ตาราง12-8  จะไดขนาดทอเท่ากับ 40inchx24inch เป็นคำตอบที่3ของข้อ1 จากรูป 12.5 หรือ 12.21 (Mcquiston) ได friction rate = 0.1 เป็นคำตอบที่4ของข้อ1 (ค่า standard friction rate ไม่ควรเกิน 0.1)