วิธีการออกแบบท่อลมตอน2แบบเปิดตารางคำนวณ

การคำนวณออกแบบท่อลม หาขนาดท่อลม ในบทความนี้จะอธิบายการคำนวณในข้อ 2,3 และ4 ต่อครับ ขอทวนคำถามจากตอน 1 ดังนี้ ให้ออกแบบท่อลม ออกหัวจ่าย16จุดสำหรับพื้นที่โรงงานแห่งหนึ่ง ต้องการลมจ่ายแต่ละจุดเท่ากับ700cfm ปริมาณลมออกจากเครื่องรวม11,200cfm(16x700cfm)ให้คำนวณหา

1. Initial Duct Vel.,area,sizeและ friction rateในสวนของทอลมจากพัดลมถึงทอแยกที่1

2. ขนาดของทอลมที่เหลือ

3. Total Equivalent Lengthของทอลมที่มี resistanceมากที่สุด

4. Total Static Pressure Require ของพัดลม

 

ต่อจากบทความเดิม การออกแบบท่อลม ตอน1

ข้อ1 ขั้นตอนแรก เลือกความเร็วลมเริ่มต้นของท่อหลักก่อน มาดูตารางแนะนำค่าความเร็วลมหน่วยเป็น FPMก่อน เลือกเป็น Main Ducts Industrial areas 1,800 fpm เป็นคำตอบแรกของข้อ1 โดยมีขนาด=11,200ft3/minหารด้วย 1800 ft/min =6.22ft2เป็นคำตอบที่2ของข้อ1 จะหาขนาดต้องแปลงเป็นท่อกลมCircular Equivalent Diameter ก่อนจากสูตร rootของarea(ft2)x4/pi =rootของ6.22x4/3.413=rootของ16.97เท่ากับ 2.814ftหรือ 33.7inch นำไปเทียบค่ากับ ตาราง12-8  จะไดขนาดทอเท่ากับ 40inchx24inch เป็นคำตอบที่3ของข้อ1 จากรูป 12.5 หรือ 12.21 (Mcquiston) ได friction rate = 0.1 เป็นคำตอบที่4ของข้อ1 (ค่า standard friction rate ไม่ควรเกิน 0.1) **รายละเอียดตารางอ่านจากบทความ การออกแบบท่อลมตอน1

ข้อ2 ขนาดของทอลมที่เหลือ หาโดย

2.1 กำหนดจุดแนวท่อลมที่ไกลที่สุดลงในแบบ จากรูปด้านซ้ายเรากำหนดแนวเส้นท่อที่ไกลที่สุดคือแนว FAN-A-B-C-D-15-16

2.2 นำไปลงในตาราง excel ตามรูปแสดงตาราง excel-table1

2.3 หาค่าของ % Duct Area จากตาราง12.14 Percent Section Area in brance โดยดูค่าจากค่า CFM Capacity %ที่เรากรอกในตาราง excel column3 จะได้ ค่าใน column4 

2.4 ทำ% Duct Area ให้เป็น Duct Area Sq.ft โดยเทียบจากขนาดท่อทางออกจาก FAN ที่คำนวณได้ในข้อ1(ขนาด=11,200ft3/minหารด้วย 1800 ft/min =6.22ft)คิดเป็น 100%เทียบหาได้ออกมาตามcolumnที่5

2.5 นำค่าDuct Area Sq.ft นำไปเทียบค่ากับ ตาราง12-8  จะไดขนาดทอกว้างxยาวออกมาเป็นคำตอบข้อที่2ครับ