วิธีคำนวณขนาดความเย็นเพิ่มจากการใช้ระบบ HRV/ระบบ ERV

 เมื่อมีการพิจารณาออกแบบ ติดตั้ง ระบบเติมอากาศและระบายอากาศ แบบ HRV (Heat Recovery Ventilator)หรือ ERV(Energy Recovery Ventilator) ที่เป็นแบบพัดลม (ชนิดแบบไม่มี DX Coil และ Humidifier) เพิ่มในพื้นที่ เราจำเป็นต้องมีการเพิ่มโหลดความเย็นให้กับพื้นที่ชดเชย เนื่องจากอากาศที่ออกมาจากชุด HRV/ชุด ERV ยังคงเป็นอากาศที่มีอุณภูมิยังไม่ถึงขั้นเท่า อุณหภูมิลมกลับ Return air

 

 

ชุด HRV ประเมินมีประสิทธิภาพในการลดอุณหภูมิ ลงมาได้ประมาณ 70-75% ของอุณหภูมิแตกต่าง(Temperature Different)ระหว่าง exhaust air temperature กับ อากาศภายนอก  เช่นถ้าอากาศร้อนภายนอกอาคารอุณภูมิอยู่ที่ 35 องศา ส่วนอุณภูมิอากาศ exhaust air ที่เข้ามาแลกเปลี่ยน อยู่ที่ 25 องศา Temperature Different จะเท่ากับ 35-25 = 10 องศา ดังนั้น70%ของ10องศาเท่ากับ 7องศา อุณหภูมิที่ออกจาก HRV จึงเท่ากับ 35-7 = 28 องศา

 อากาศที่ออกมายังถือว่าอุณภูมิยังสูงอยู่ และความชื้นยังสูงอยู่ เนื่องจาก HRV รีดความชื้นได้น้อย ดังนั้นมันจะมีโหลดความร้อน แอร์จะต้องเผื่อโหลดตรงนี้ด้วย เพื่อกำจัดโหลดที่เพิ่มมาจาก HRV การคำนวณโหลดที่เพิ่ม คำนวณได้ 2 แบบ

1.คำนวณจาก สูตร

2.คำนวณจาก ไซโครเมตริกซ์ชาร์ต

มาดูวิธีคำนวณแบบที่ 1 คำนวณจากสูตร   

hs = 1.08 x q x dt         (1)

where

hs = sensible heat (Btu/hr) 

q = air volume flow (cfm, cubic feet per minute)

dt = temperature difference (oF)

เมื่อหาค่า hsได้แล้วให้หาค่า hคำนวณจากสูตร

hl = 0.68 q dwgr         (2)

or

hl = 4,840 q dwlb       (3)

where

hl= latent heat (Btu/hr)

q = air volume flow (cfm, cubic feet per minute)

dwgr = humidity ratio difference (grains water/lb dry air)

dwlb = humidity ratio difference (lb water/lb dry air)

1 grain = 0.000143 lb = 0.0648 g

นำค่าที่ได้ มาบวกกันตามสูตรด้านล่าง ก็เป็นอันทราบปริมาณโหลดความเย็นที่ต้องใส่เพิ่มชดเชยจาก HRV/ERV

ht = hs + hl

    = 1.08 q dt + 0.68 q dwgr         (4)

2.คำนวณจาก ไซโครเมตริกซ์ชาร์ต

สมมุติเราเลือก HRV/ERV ขนาด 150 m3/h อยากทราบความเย็น btuh ที่ต้องเติมเพิ่มในห้องอีกเท่าไร ทำได้ง่ายโดยกำหนดจุด P1 ที่เงื่อนไข อากาศออกจาก HRVอุณหภูมิ 28C/70%RH และอย่าลืมป้อน Airflow ของเครื่อง HRV/ERV ที่เราเลือกใช้ หน่วย m3/h จุดP2 ที่เงื่อนไขต้องการอุณหภูมิเข้าห้องที่ 25C/55%RH Airflow ของเครื่อง HRV/ERV ที่เราเลือกใช้ =150 หน่วย m3/h

นำไป Plot จุด1,จุด2 จะได้คำตอบออกมาเลย ว่า Hs =0.147kW ,Hl=0.723kW เอามาบวกกันได้เป็น Ht=0.87kW แปลงเป็น BTUH = 2,969 ค่อนข้างง่ายกว่าวิธีแรกครับ

Download : Psychometric Chart program (Daikin)

point 1 : ค่า sensible heat = hs=70.7 kJ/kg point 2 : ค่า sensible heat = hs=52.9 kJ/kg