วลีคม..เปลี่ยนชีวิต

"ความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับความมี แต่อยู่ที่เราค้นพบว่า อะไรคือแก่นแท้ของชีวิต แล้วอยู่กับสิ่งนั้นด้วยความรัก คนนั้นก็คือคนมีความสุข" พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต

"ความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับความมีแต่อยู่ที่เราค้นพบว่าอะไรคือแก่นแท้ของชีวิตแล้วอยู่กับสิ่งนั้นด้วยความรัก คนนั้นก็คือคนมีความสุข"พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต